Vorschriften

obowiązuje od dnia 12.08.2019

 

Definicje pojęć:

  • Pakiet stały – przez „pakiet stały” należy rozumieć, że są ustalone stałe dni i godziny zajęć, opłacane na cały miesiąc z góry.
  • Pakiet elastyczny – przez „pakiet elastyczny” należy rozumieć, że dni i godziny zajęć są ustalane z lekcji na lekcję, pakiet jest opłacany na cały miesiąc z góry.
  • Pojedyncza lekcja – przez „lekcję pojedynczą” należy rozumieć lekcję opłacaną jednorazowo. Wyznaczenie terminu zajęć oraz dana lekcja odbywają się po otrzymaniu płatności.
  • Uczeń/Kursant – osoba korzystająca z usług nauki języka niemieckiego
  • Lektor – Anna Bauer-Dróżdż
 1. Formy płatności:
  1. Przelew
  2. Pay-Pal
 2. Zasady ogólne:
  1. Dni i godziny zajęć są wybierane w oparciu o dostępność kursanta oraz lektora.
  2. W przypadku pakietów stałych i elastycznych, istnieje możliwość odwołania jednej lekcji w miesiącu. Odwoływanie zajęć przez kursanta następuje najpóźniej w dzień poprzedzający zajęcia do godz. 18.00, poprzez podanie informacji pod nr tel. 530-666-800 lub poprzez wysłanie sms-a. Zajęcia odwołane prawidłowo wedle zasad mogą zostać przełożone na inny termin, bądź pakiet miesięczny wydłuży się o 1 lekcję. Zajęcia odwołane nieprawidłowo, niezgodnie z zasadami – przepadają, niezależnie od przyczyny odwołania. Powiadomienie lektora o przełożeniu drugiej i kolejnych lekcji w ciągu miesiąca jest bezskuteczne, ponieważ jest niezgodne z owym regulaminem, zatem lekcje te potraktowane będą jako odbyte nawet w przypadku niestawienia się na nich ucznia.
  3. W przypadku wykupionej Pojedynczej Lekcji, nie ma możliwości odwołania ani przełożenia jej, a wpłacona za lekcję kwota przepada.
  4. Lektor ma prawo do odwołania lub przełożenia jednej lekcji w miesiącu, o czym informuje kursanta telefonicznie.
  5. Postanowienia dodatkowe
   1. Wniesienie opłaty stanowi akceptację niniejszego regulaminu.
   2. Uczeń bez podania przyczyny może przerwać pakiet w dowolnej chwili po uzgodnieniu tego faktu z lektorem. Kwota niewykorzystana za nieodbyte lekcje zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe.
   3. W przypadku wystąpienia po stronie ucznia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć lekcje uznaje się za odbytą.
   4. W przypadku wystąpienia po stronie lektora problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć, uczeń ma prawo do otrzymania bezpłatnych godzin lekcyjnych, równych ilości nieodbytych z przyczyn technicznych w wyznaczonym terminie dogodnym dla obu stron.